top of page

Bridge: ArtCan (uk) och öskg (se)

RIDGE
Konstnärer från ArtCan (UK) och ÖSKG (SE)
18 november – 10 december 2023

Svetlana Atlavina
Daniel Bell
Mirella Bandini
Diane Frost
Jane Higginbottom
Catherine Jacobs
Melanie Jordan
Molly Lambourn
Peter Mammes
Phillip McConnell
Marcus Bagge
Maria Björklund
Susanna Gunnarson
Jonas Larsen
Anja Richardt Krabbe
Anna Rochegova
Adrian Room
Jonas Rooth
Teresa Rooth
Ben Thompson

Curerad av Pernilla Iggström (ArtCan) och Christel Lundberg (ÖSKG)

Vernissage lördag 18 november 13:00–16:00
Presentation av utställningen 14:00


> Facebook
> Instagram

BRIDGE är ett tvärkulturellt konstnärligt samarbete mellan två etablerade konstnärsdrivna organisationer, ÖSKG (Sverige) och ArtCan (UK). Utställningen på Tjörnedala konsthall är resultatet av den gemensamma visionen mellan Pernilla Iggström, konstnär och curator för ArtCan och Christel Lundberg, verksamhetsledare ÖSKG/Tjörnedala Konsthall.

Utställningen på konsthallen bygger på ett nätverkande över fysiska och metaforiska gränser, ett överskridande av geografiska, kulturella, politiska och sociala gränser, för att öka mångfald, inkludering och förståelse för olika förutsättningar att verka som konstnär. Tjörnedala konsthall ligger på landsbygden i östra Skåne och ArtCan verkar internationellt med bas i metropolen London, vilket skapar en spännande dynamik i projektet BRIDGE.

Tio konstnärer från varje konstnärsdriven plattform samarbetar här som duo—två och två. Varje duo har arbetat tillsammans för att utbyta idéer, där kommunikation i och utanför ateljéerna lagt grund för gemensamma processer. Resultaten av dessa samarbeten omfattar en rad olika uttryck, däribland måleri, installation, video och ljudverk i form av 10 installationer som visas på Tjörnedala konsthall fram till 10 december 2023.

ArtCan, London (UK)
ArtCan är en konstnärsdriven ideell konstorganisation med medlemmar över hela Storbritannien och internationellt. ArtCans drivs av medlemmar i konstnärsgruppen med bidrag från donationer och Friends of ArtCan medlemmar. ArtCan producerar konstutställningar nationellt och internationellt på gallerier, men söker också nya utrymmen där konsten blir en del av vardagen och med syftet att involvera publiken på ett organiskt och personligt sätt. ArtCans etos är att främja konstnärer genom att utveckla en hållbar praktik.
www.artcan.org.uk
Östra Skånes Konstnärsgrupp (SE)
ÖSKG/Tjörnedala konsthall är en konstnärsdriven plattform grundad 1974, belägen i östra Skåne, och stöds av Region Skåne och Simrishamns kommun. ÖSKG/Tjörnedala konsthall anordnar årligen utställningar nationellt och internationellt, Konstrundan (sedan 1968), workshops, seminarier, konserter, föreställningar m.m. All samtida konst, design och hantverksformer som skulptur, måleri, video, keramik, glaskonst och performance omfattas. De senaste utställningarna har behandlat sociala och miljömässiga frågor och har bjudit in både nya som väletablerade konstnärer.

**********

BRIDGE
Artists from ArtCan (UK) and ÖSKG (SE)
18 November – 10 December 2023

Svetlana Atlavina
Daniel Bell
Mirella Bandini
Diane Frost
Jane Higginbottom
Catherine Jacobs
Melanie Jordan
Molly Lambourn
Peter Mammes
Phillip McConnell
Marcus Bagge
Maria Björklund
Susanna Gunnarson
Jonas Larsen
Anja Richardt Krabbe
Anna Rochegova
Adrian Room
Jonas Rooth
Teresa Rooth
Ben Thompson

Curated by Pernilla Iggström (ArtCan) and Christel Lundberg (ÖSKG)

Vernissage Saturday 18 November 13.00 – 16.00
Presentation of the exhibition at 14.00

BRIDGE is a cross-cultural artistic collaboration between two established artist-run organisations, ÖSKG (Sweden) and ArtCan (UK). The exhibition at Tjörnedala Konsthall is the result of the shared vision of Pernilla Iggstrom, artist and curator at ArtCan and Christel Lundberg, manager of ÖSKG/Tjörnedala Konsthall.

The exhibition at the art hall is based on connecting across physical and metaphorical borders, crossing geographical, cultural, political and social boundaries in order to increase diversity, inclusion and an understanding of artists’ different working conditions. Tjörnedala Konsthall is situated in the rural landscape of East Skåne (East Scania) while ArtCan is active internationally with its base in metropolitan London – contrasts that create interesting dynamics in the project BRIDGE.

Ten artists from each artist-run platform have been collaborating as duos – two and two. Each duo has been working together to exchange ideas where communication within and outside of their art practices have created a platform for mutual processes. The result of these collaborations include a variety of expressions, among other, painting, installation, video and sound, all which will be presented in 10 different installations at Tjörnedala Konsthall until 10 December 2023.

ArtCan, London (UK)
ArtCan is an artist-led, non-profit arts organisation with members across Britain and internationally. Their work is supported by the efforts of artist-member volunteers, contributions from their Founder Friends and Friends of ArtCan. ArtCan has expertise in producing collaborative art exhibitions in London, across Britain and internationally at galleries, but also seek new spaces where art becomes a part of everyday life and with the aim of involving audiences in an organic and personal way.
ArtCan’s artist-centred ethos means to help artists focus on developing a sustainable practice.
www.artcan.org.uk

Östra Skånes Konstnärsgrupp (SE)
ÖSKG/Tjörnedala konsthall is an artist-run platform founded in 1974, located in eastern Skåne, and is supported by Region Skåne and Simrishamn Municipality. ÖSKG/Tjörnedala konsthall organizes yearly exhibitions, with national and international scope, as Konstrundan (Art Trail) since 1968, workshops, seminars, concerts, performances etc. All contemporary art, design and craft forms as sculpture, painting, video, ceramic, glass art and performances are embraced. The most recent exhibitions have addressed social and environmental issues and have invited both emerging and renowned artists.

När:

från fredag 17 november
till lördag 9 december

Var:

Arrangör

Östra Skånes Konstnärsgrupp
tel: (0)414 260 80
Epost: info@oskg.se

Tjörnedala Konsthall
Tjörnedalagården Baskemälla
27294 Simrishamn

Öppettider

Torsdag-Söndag 12-16. Vernissage öppnar vi kl 13 med utställningspresentation kl 14.

Evenemanget har varit
bottom of page