Ystad - Upptäck en levande historia i en medeltida köpstad.

Ingen stad i Norden och få i Europa kan visa upp en så komplett bild av svunnen miljö som Ystad med sina drygt 300 korsvirkeshus. Och det är en miljö som fortfarande i hög grad är levande. Stadens centrum utgörs av den ursprungliga stadsbildningen innanför de tre ”portarna” Västerport, Norreport och Österport. Porten mot söder och kontinenten utgjordes då som nu av hamnen. Postbåten till Stralsund som avgick härifrån var i långa tider Sveriges enda regelbundna utlandsförbindelse. Numera utgår tåg-, bil- och passagerarfärjor dagligen från Ystad till Bornholm och Polen.

Vid Vassaåns mynning, ungefär där Ystads Turistbyrå ligger idag, bosatte sig vid 1100-talets början de fiskare som blev Ystads första invånare. Sillfisket var den största näringen och förblev så i många århundraden. Stadens äldsta byggnad och en av Skånes äldsta tegelkyrkor, S:ta Maria kyrka byggdes under 1200-talet. Ystad nämns för första gången i litteraturen 1244 när konung Erik och hans broder Abel besökte staden. Gråbrödraklostret grundades av Fransiscanerorden 1267 efter ett ärkebiskopligt intrigspel då kyrkan och kungamakten låg i strid med varandra. Under 1300-talet präglade Hansatiden livet i staden och Ystad tillhörde periodvis svenska riket. Unionsdrottning Magaretha besökte staden 1387 och bodde i det delvis färdigbyggda Gråbrödraklostret. Den södra delen av Skandinaviens äldst bevarade korsvirkeshus, Pilgrändshuset, byggdes 1480 och det fyrlängade Gråbrödraklostret stod klart. Flera idag bevarade hus i staden byggdes under 1500-talet: Latinskolan, Brahehuset och Birgittahuset, tre betydande stenhus med trappgavlar, Änglahuset och Kemnerska gården. Under 1600-talet blev Ystad exporthamn i stor skala för oxar. Oxarna samlades på Packartorget, framför nuvarande Hotell Continental innan de lastades på fartygen. Mariakyrkans torn rasade 1648. Ystad blev svensk stad 1658 och hade då ca 2 000 inv. Postjakterna mellan Ystad och Stralsund startade. Mariakyrkans torn byggdes upp under 1700-talet och har än idag kvar samma utseende. Karl XII besökte och bodde i staden vid flera tillfällen på väg till och på väg hem från sina resor i Europa. Stadsportarna behölls men trästaketet runt staden ersattes av en vall som avskärmning. Napoleons Östersjöblockad under 1800-talet innebar ett stort uppsving för Ystads handel genom smugglingen. Många köpmän blev rika och detta visade man genom att låta uppföra stora privata hus, bl a Hembergs hus, Siriushuset och Nya Rådhuset. Ystads Fornminnesförening bildades 1907 då klostret ”räddades” åt eftervärlden. 1936 arrangerade Ystad den över hela världen omtalade utställningen ”Fritiden”. Staden fick ett konstmuseum och man anlade lekplatser och cykelstråk. Korsvirkesstaden blev Fritidsstaden.

2000-talet: Efter att ha varit en av filmens pionjärstäder i Sverige vid förra sekelskiftet, återtar nu Ystad sin plats som filmstad. 2004 etableras Ystad Studios på delar av det nedlagda regementets områden. Sats-ningen innebär att ett av landets tre film-centrum nu finns i staden.